.

SEYMEN BOYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA

 POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

MADDE 1 – POLİTİKANIN AMACI

SEYMEN BOYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Firma”) olarak Firmamız faaliyetlerinin yürütümü esnasında; mevcut ve potansiyel müşterilerimizin, mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerimizin, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın veya çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, hissedarlarımızın, ziyaretçilerimiz ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının yahut diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanması öncelik olarak belirlenmiştir.

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Firmamız bünyesinde ve bağlı olduğu ortaklıklar düzeyinde kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Firmamızın faaliyetleri dolayısıyla işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler işbu Politika’ya uygun bir şekilde yerine getirilecektir.

MADDE 2 – POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika hükümleri, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin, mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerimizin, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, şirket imza yetkililerimizin, hissedarlarımızın, işbirliği içinde olduğumuz diğer kurum çalışanlarının yahut üçüncü kişilerin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Firmamız bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetine veya Firmamız tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamlarına uygulanır.

MADDE 3 – TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade etmektedir.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları ifade etmektedir.

Elektonik Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları ifade etmektedir.

Elektronik Olmayan Ortam

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade etmektedir.

İmha

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.

Kanun

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (ad-soyad, TC, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.) ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, ziyaretçiler vb.) ifade etmektedir.

Kişisel Veri Saklama Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı ifade etmektedir.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade etmektedir.

Müşteri

Firmanın faaliyetleri kapsamında mal ve hizmet sağladığı gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini ifade etmektedir.
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nı ifade etmektedir.
Firma ile belirli bir sözleşme çerçevesinde mal ve hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Politika

Tedarikçi Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir./td>

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Firmamız bu kapsamda veri sorumlusu olarak addedilmektedir.

Yönetmelik

28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’i ifade etmektedir.

MADDE 4 – TEMEL İLKELER

İşbu Politika, Kanun ve ilgili ikincil mevzuat tarafından öngörülen kuralları somutlaştırma amacını taşımakta olup söz konusu amaca hizmet edecek yöntemleri belirleyen ve yol gösterici nitelik taşıyan bir düzenlemedir. Bu kapsamda Firmamız, veri işleme faaliyetlerini analiz edecek, gerekli tüm aksiyonları belirleyecek ve gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alacaktır.

Tüm bu süreçlerde Firmamız, kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen genel ilke ve hükümlere uygun olması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda, Kanun madde 4 kapsamında tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler aşağıda yer almaktadır:

        Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

        Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

        Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

        İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

        İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu çerçevede Firmamız tarafından kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi, imha edilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilecek her türlü veri işleme faaliyetinde yukarıda yer alan tüm ilkeleri göz önünde bulunduracaktır.

MADDE 5 – KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ORTAMLARI

Firmamız tarafından kişisel veriler elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerin muhafaza edildiği ortamlar aşağıdaki gibidir:

§  Sunucular

§  Yazılımlar

§  Bilgisayarlar, mobil cihazlar

§  Diskler

§  Taşınabilir bellekler

§  Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası

§  Birim dolapları

§  Arşiv

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Firmamız tarafından, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin, mal ve hizmet sağlayan tedarikçilerimizin, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın veya çalışan adaylarımızın, şirket imza yetkililerimizin, hissedarlarımızın ve ziyaretçilerimiz ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının yahut diğer üçüncü kişilerin kişisel verileri Kanuna uygun bir şekilde saklanır ve imha edilir.

İşlenen kişisel veriler, Kanunun 4. maddesinde öngörülen işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme şartına uygun saklanır.

MADDE 7 – SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

 

Firmamız faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

§  İstihdam ve iş gücü ihtiyacının temini, çalışan adayı başvuru süreci ile seçme ve yerleştirme süreçlerini yürütmek.

§  Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirmek.

§  Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerini yürütmek.

§  İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.

§  Eğitim faaliyetlerini yürütmek.

§  Fiziksel mekan güvenliğini sağlamak.

§  Firmamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliğini temin etmek.

§  Yasal düzenlemelerin gerektirdiği şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

§  Firmamız ile iş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerle irtibat sağlamak.

§  Mal veya hizmet tedariki veya satımı çerçevesinde imzalanan sözleşmeler ve protokoller çerçevesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.

§  Finans ve muhasebe işlerini yürütmek.

§  Hukuk işlerini takip etmek ve yürütmek.

§  İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütmek.

§  Lojistik faaliyetlerini yürütmek.

§  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek.

§  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek.

§  Faaliyetleri mevzuata uygun yürütmek.

§  Yönetim faaliyetlerini yürütmek.

§  Ziyaretçi kayıtlarını oluşturmak.

§  Bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek.

§  Yürütülen ticari veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek.

 

MADDE 8 – İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER

 

Aşağıdaki hallerde kişisel veriler, Firmamız tarafından ilgili kişinin talebi üzerine veya re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir;

§  Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması.

§  Kişisel veri işleme açık rıza şartına tabi olarak işlenmiş ise ilgili kişinin açık rızasını geri alması.

§  Kişisel verilerin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerin değiştirilmesi veya ilgası.

§  Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

§  Firmanın, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikayette bulunması ve bu talebin uygun bulunması.

 

MADDE 9 – TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Firmamız, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile hukuka uygun olarak imha edilmesi Kanunun 12. maddesi ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

9.1. İdari Tedbirler

 

·         Çalışanlara veri güvenliği konusunda belirli aralıklarla farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir.

·         Firma tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak çalışanlara gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili taahhütname imzalatılmaktadır.

·         Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

·         Kişisel veri güvenliği ile saklama ve imha konularına ilişkin politika ve prosedürler oluşturulmuştur.

·         İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

·         Kişisel veri işlemeden önce ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

·         Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş ve verilere erişim yetkisine sahip çalışanların yetkileri belirlenmiştir.

9.2. Teknik Tedbirler

 

·         Bilgi güvenliği olay yönetimi ile yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerini etkileyecek riskler ve tehditler izlenmektedir. Bilgi güvenliği ihlal olayları raporlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda gerekli önlemler alınmaktadır.

·         Ağ güvenliği sağlanmakta ve güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

·         Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

·         Otomatik güncellemeye sahip anti virüs programları kullanılmaktadır. Düzenli olarak bu programın güncelliği ve çalışır olup olmadığı denetlenmektedir.

·         Internet üzerinden Şirketin bilgisayar ağına erişim bulunmamaktadır.

·         Kişisel veri içeren sistemlere erişim sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda çalışanlara, yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmış ve kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmıştır.

·         Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan personellerin bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

·         Kişisel verilerin işlendiği ve muhafaza edildiği elektronik ortamlarda parolalar kullanılmaktadır.

·         Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

·         Bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için sistem odasına yalnızca yetkili personel girebilmektedir. Sistem odası sel, yağmur, yangın gibi çevresel tehditlere karşı korunmakta ve buna uygun önlemler alınmaktadır.

·         Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.

·         Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

·         Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

·         Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler kilitli dolaplarda saklanmaktadır. Fiziksel güvenlik sağlanarak yetkisiz erişim engellenmektedir.

·         Silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

·         Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği veya erişildiği fiziksel ortamların güvenliği sağlanmakta, yetkisiz giriş çıkışlar ile erişim engellenmektedir.

·         Özel nitelikli kişisel veriler elektronik ortamda işleniyor ve/veya aktarılıyor ise dosyalar şifrelenmekte, aktarım için Şirket kurumsal e-posta adresi kullanılmaktadır. Taşınabilir CD/bellek gibi herhangi bir depolama aygıt ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler kriptografik yöntemlerle (güvenli anahtar) şifrelenmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak  “gizli” formatta gönderilmektedir.

MADDE 10 – KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

 

Kişisel veriler, Kanun ve ilgili ikinci mevzuat tarafından öngörülen hallerde aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

10.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

 

 

Yazılımlarda Yer Alan Kişisel VerilerKişisel verinin bulunduğu ilgili satırlar delete komutu ile silinir. bilgi işlem sorumlusu haricinde diğer kullanıcılar (çalışanlar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Sunucularda Yer alan Kişisel Veriler

İşletim sistemindeki silme komutu ile veya bilgi işlem sorumlusu tarafından dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silinir.

Kağıt Ortamında Yer alan Kişisel Veriler

Dosya arşivinden sorumlu birim yöneticisi haricinde diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi yapılır.

Taşınabilir Cihazlarda Yer alan Kişisel Veriler

Bilgi işlem sorumlusu tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece bilgi işlem sorumlusuna verilerek güvenli ortamda saklanır.

10.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

 

Kağıt Ortamında

 

Yer Alan

 

 

 

Optik/Manyetik Cihazlarda Yer Alan

 

Kişisel Veriler

 

 

Kağıt öğütücü makinesi kullanılmak suretiyle geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

Bilgi işlem sorumlusu tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek güvenli ortamda saklanır. Yakılma, toz haline getirme gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

 

10.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel veriler, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilir.

MADDE 11- SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

 

Süreç

 

Saklama Süresi

 

İmha Süresi

 

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sözleşmelerin hazırlanması ve ifası

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kamera kayıtlarının tutulması

10 Gün

Üzerine yazma suretiyle otomatik olarak silinir

Ziyaretçi kaydının tutulması

Ziyaretin sona ermesini takiben 6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Şirketler hukuku süreçlerinin yürütülmesi

5 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

MADDE 12- PERİYODİK İMHA SÜRESİ

 

Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Firma, periyodik imha süresini 6 (altı) ay olarak belirlemiştir.

MADDE 13 – POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Politika, Firmamızın internet sitesi (https://www.seumensunger.com/) üzerinden kişisel verileri işlenen herkesin erişimine sunulmuştur. Politika’nın internet sitesinde yayınlandığı tarih yürürlülük tarihidir.

Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.

Ek – Saklama ve İmha Süreçleri Görev Dağılımı

 

 

GÖREV DAĞILIMLARI

 

 

UNVAN

 

DEPARTMAN

 

GÖREV

 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim

Politikaya uygun hareket edilip edilmediğinin denetimi, eksikliklerin giderilmesi ve doğru uygulamanın sağlanmasından sorumludur.

Muhasebe ve Finans Müdürü

Mali İşler

Politikanın hazırlanması, yürütülmesi, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi İşlem

Politikanın teknik uygulama gerektiren hususlarından sorumludur.